Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1     DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: Van der Linde & Nijhof V.O.F. gevestigd en kantoorhoudende te (7554 TM) Hengelo, aan de Parelstraat 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente onder Nummer 08134042 alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of (nieuwe) vennootschappen die door voornoemde vennootschap zal worden opgericht of wordt overgenomen;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke -of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf; wederpartij van Gebruiker met wie Gebruiker een Overeenkomst aangaat of met wie Gebruiker in bespreking of in onderhandeling is over het sluiten van overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken, waaronder mede begrepen documentatie, modellen, tekeningen en toebehoren die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook;

Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk.ARTIKEL 2     TOEPASSELIJKHEID


1. Behoudens voor zover van de Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, gelden deze Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle (overige)  handelingen, aanbiedingen en rechtshandelingen tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4. Door het plaatsen van een Order aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.ARTIKEL 3     AANBIEDINGEN, OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN OPGAVEN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN


1. De door Gebruiker gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Indien Gebruiker op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Gebruiker daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5, betalen conform de dan bij Gebruiker geldende tarieven.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen.

5. Alle opgaven door Gebruiker van kleuren, getallen, maten, gewichten en/ of andere (technische) aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Gebruiker kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.ARTIKEL 4     PRIJZEN


1. Alle prijzen van Gebruiker zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Tenzij in Gebruikers brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal anders wordt vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van bijzondere of afwijkende vormen van verpakking, extra kosten van verzending (daaronder begrepen verzending naar meerdere adressen en verzending over zee), de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van enige prestatie.

2. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Gebruiker van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Gebruiker doorberekenen aan Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle kosten en schade die voor Gebruiker mochten voortvloeien uit het feit:
(a)    dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat, en/of
(b)    dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Gebruiker en/of de autoriteit op het gebied van omzetbelasting, accijnsbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.ARTIKEL 5     BETALING


1. Opdrachtgever is verplicht de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Gebruiker te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Gebruiker, te harer kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.

2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van Gebruiker worden gebracht.

3. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhoudingen worden voldaan.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Gebruiker.

5. Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de rechter die volgens artikel 18 lid 3 van de Voorwaarden bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

6. Indien op enig moment bij Gebruiker gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/of in het geval Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Gebruiker tenminste eenmaal is aangemaand, is Gebruiker gerechtigd zijn verplichtingen (verder) op te schorten, ook voor andere lopende Overeenkomsten, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de Producten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Gebruiker onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben.

7. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

8. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

9. Indien door Gebruiker, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

10. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

11. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.ARTIKEL 6     AFLEVERINGSTERMIJN


1. De door Gebruiker opgegeven afleveringstermijn voor de Producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Gebruiker geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Gebruiker verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Gebruiker zo veel mogelijk in acht worden genomen. De door Gebruiker opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet-tijdige aflevering dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de (schriftelijke) bevestiging van de Order door Gebruiker.

3. Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

4. Gebruiker heeft te alle tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.ARTIKEL 7     LEVERING EN RISICO


1. De aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan geschiedt steeds af fabriek/magazijn van Gebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen. Gebruiker zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats van aflevering en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving, afnemen op het tijdstip dat deze hem worden bezorgd danwel waarop deze krachtens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

3. Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Gebruiker is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.ARTIKEL 8     OVERMACHT


1. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen (geheel gedeeltelijk) na te komen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Gebruiker, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, of zodanig met het niet-geleverde deel verbonden is, dat het niet als een zelfstandige zaak kan worden aangewend.ARTIKEL 9     EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de contractsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanig Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Gebruiker op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Gebruiker in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5 lid 7 en 8.

3. Zolang de eigendom van de Producten op Opdrachtgever niet is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

4. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Gebruiker zal Opdrachtgever daartoe alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Gebruiker.

5. Indien en zolang Gebruiker eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Gebruiker onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan danwel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Gebruiker op Gebruikers eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Gebruiker een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, zich bevinden.

6. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

7. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Gebruiker.ARTIKEL 10     INTELLECTUELE EIGENDOM


1. Gebruiker verklaart dat, voor zover hij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Gebruiker kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

2. Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.ARTIKEL 11     GEBREKEN, KLACHTTERMIJN


1. Opdrachtgever is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in kleuren, hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de bevestiging van de Order en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan Gebruiker worden medegedeeld.

2. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Gebruiker, op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Gebruiker.

3. Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om de verkoop, de bewerking of verwerking van de betreffende Producten onverwijld te staken.

4. Opdrachtgever zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van verkoop, bewerking en/of verwerking.

5. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Gebruiker geen controle op de klacht kan plaatshebben.

6. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Gebruiker daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven zijn risico.

7. Gebreken terzake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande levering, geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

8. Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van klachten over gebreken van Producten doen gelden jegens Gebruiker, zolang Opdrachtgever alle op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Voorwaarden jegens Gebruiker niet is nagekomen.

9. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van de Producten, is de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12 lid 1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.ARTIKEL 12     GARANTIE


1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, garandeert Gebruiker dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van 30 dagen na levering van de Producten. In geval van aflevering van “keuze”-goederen, die na controle en bezichtiging worden verkocht is Gebruiker op geen enkele wijze gehouden tot het verlenen van enige garantie.

2. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in de geleverde Producten is Gebruiker gedurende 30 dagen aansprakelijk, met een maximum van de waarde van de Producten.

3. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Gebruiker genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk zijn, zal Gebruiker, hetzij de betreffende Producten vervangen, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs van de Producten verlenen. Gebruiker heeft slechts de keuze de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijke gebleken Producten, indien herstel van de Producten redelijkerwijs niet mogelijk is. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Gebruiker terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Gebruiker tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn gehouden.

4. Indien Gebruiker Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Gebruiker van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Gebruiker nimmer tot een vergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van Opdrachtgever gehouden dan waarop Gebruiker ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

5. De in dit artikel omschreven garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de Producten van Gebruiker danwel het niet juist opvolgen van instructies van Gebruiker.

6. Indien en voorzover Opdrachtgever gedurende de in dit artikel beschreven garantietermijn zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker de Producten door een derde of zichzelf laat herstellen, op de Producten aangebrachte merk- en/ of herkenningstekens geheel of gedeeltelijk verwijdert of onzichtbaar maakt of zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst in zijn geheel nog niet is na gekomen, komt de garantie als beschreven in dit artikel onmiddellijk te vervallen.ARTIKEL 13     AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Producten geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 van de Voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Gebruikers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

3. De aansprakelijkheidsbeperking in lid 2 blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker.

4. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Gebruiker, zal Opdrachtgever Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten en/of interest, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.ARTIKEL 14     OVERIGE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTGEVER


1. Opdrachtgever zal aan Gebruiker alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

2. Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/ of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.ARTIKEL 15     ONTBINDING


1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gebruiker Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Gebruiker zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
(a)    de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of
(b)    al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten

2. een en ander onverminderd Gebruikers andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.

3. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een vooraf gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Gebruiker gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst:
(a)    de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of
(b)    die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden

4. een en ander onverminderd Gebruikers overige rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

6. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Gebruiker zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.ARTIKEL 16     OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN


1. Het is Gebruiker toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Gebruiker worden overgedragen, dient Gebruiker Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.ARTIKEL 17     UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR GEBRUIKER


Indien Gebruiker op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn of hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Gebruiker niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.ARTIKEL 18     TOEPASSELIJK RECHT, INFORMATIEPLICHT EN BEVOEGDE RECHTER


1. Op deze Voorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Gebruiker steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Gebruiker geaccordeerd, zal Gebruiker alsdan de redelijke kosten van eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Gebruiker vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Gebruiker heeft geweigerd om de redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

3. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is de rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.ARTIKEL 19     WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN VAN DE VOORWAARDEN


1. Gebruiker is bevoegd wijzigen in en/of aanvullingen op deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Gebruiker zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.